YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Ulusal Kimlik Sempozyumu

Proje Fikri:

Ulusal kimlik konusu, özellikle küreselleşme ve buna eşlik eden bilgi ve iletişim teknolojisindeki büyük devrim gibi çağdaş zorluklar ve dini, kültürel, entelektüel, politik, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla özel kimlikler üzerindeki etkileri ışığında, küresel düzeyde en önemli ilgi alanlarından biridir. Buradan hareketle, özellikle savaş nedeniyle Yemenlilerin büyük göçü ve Yemen toplumunu etkileyen, özellikle Arap olmayan ülkelere “örnek olarak Türkiye” göç edenler olmak üzere kültürel olarak farklı topluluklar arasında kendini bulan birçok çocuğunun göç etmesine neden olan olaylarla karşılaşılması bir kimlik sempozyumu düzenleme fikrini ortaya çıkardı. Bu, küreselleşmenin, ekonomik ve teknolojik gelişmenin zorlukları ve bunun yeni nesillere, özellikle de bazı durumlarda diğer kültürlerde erimekten muzdarip genç nesillere hem dışarıdan hem de içeriden ulusal kimliği yok eden zorluklar ve yansımaları ışığında onları büyük dönüşümlerle karşı karşıya bıraktı. Bu durum, biz Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği’ni kendine özgü bir kimliği olan, dini ve milli değerleri güçlü olan Yemen toplumunun geleneklerinin korunması ışığında, modernleşme ve gelişme sürecine ayak uydurmaya ve diğer faktörlere yönelik açıklık oluşturmaya çağırırken, diğer kimliklerin önünde yabancılaşmaktan veya yok olmaktan korunmasına katkıda bulunmak için bir kimlik sempozyumu düzenlemeye sevk etti. Sempozyum aracılığıyla, anavatana daha medeni bir aidiyet oluşturmak için gençleri aydınlatmaya ve Türkiye’deki Yemen topluluğunu tüm üyeleri arasında tanıtmaya çalışıyoruz.

Ana Hedef:

Ulusal kimlik kavramını bilimsel bir şekilde ve çeşitli boyutlarıyla tanımlayarak Yemen’de ulusal kimlik gerçekliğini analiz etmek ve ulusal kimliğin unsurlarını ve bunları geliştirmenin yollarını belirlemek.

Ayrıntılı hedefler:

  1. Diasporadaki Yemen topluluğunun üyeleri arasında ulusal kimlik kavramını ve değerini aşılamak ve güçlendirmek.
  2. Anavatanın kültürel bağlılığını güçlendirmek, ona olan ilgiyi ve gelişimini arttırmak.
  3. Ulusal kimliğin diğer kimlikler karşısında yabancılaşmaya veya yok olmaya karşı korunmasına ve himayesine katkıda bulunmak.
  4. Toplumun geleneklerini korurken modernleşme, gelişme ve diğer faktörlere yönelik açıklık sürecine ayak uydurmak.

Hedef guruplar

Genel olarak Yemen topluluğu ve özel olarak öğrenciler

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

250 doğrudan 1000 çevrimiçi

Videoyu oynat